Green Point Mob

TITULLI I PROJEKTIT

Zhvillimi i një Pike të Gjelbër të lëvizshme në rajonin ndërkufitar dhe promovimi i parandalimit dhe riciklimit

PËRSHKRIM I SHKURTËR

GREENPOINT-MOB është një kontejner i lëvizshëm që përbëhet nga kontejnerë më të vegjël të mbeturinave për të gjitha llojet e ndryshme të mbeturinave (plastike, letre, alumini, qelqi, pajisje elektronike dhe mbeturina organike). Arsyeja për këtë ide doli nga nevoja për të mbuluar riciklimin në zona të largëta dhe të thella, por edhe për të ndërgjegjësuar qytetarët vendas që të fillojnë riciklimin e mbeturinave përmes grumbullimit të mbeturinave në shtëpi. Problemi i zakonshëm është depërtimi i ulët i riciklimit në zonën CBC dhe karakteri i largët i zonave të banuara. Edhe pse janë bërë shumë përpjekje, riciklimi mbetet në nivele të pakënaqshme.
Në anën greke të kufirit, megjithëse janë bërë shumë përpjekje për riciklimin, është shënuar një përparim i vogël. Nga ana shqiptare, menaxhimi i integruar i mbeturinave është ende në zhvillim e sipër, por të dyja zonat e projektit vendosin objektiva të larta të riciklimit për periudhën e programit deri në vitin 2020. Më konkretisht, Plani Rajonal i Menaxhimit të Mbetjeve për Maqedoninë Perëndimore (PESDA) 75% e totalit të mbetjeve me dhe pa trajtim mekanik. Nga ana tjetër, qëllimi për riciklimin e vendosur në 55% sipas Planit Kombëtar të Menaxhimit të Mbetjeve, duke filluar nga niveli zero. Prandaj, sfida që duhet trajtuar nga projekti GREENPOINT-MOB është t’i bëjmë njerëzit të vetëdijshëm për riciklimin në burim me anë të motivimit dhe trajnimit të përshtatshëm edhe në distancë dhe zona të largëta. Plani Rajonal i Menaxhimit të Mbetjeve (hartuar kohët e fundit) i kushton shumë vëmendje depërtimit më të madh të riciklimit dhe kompostimit të mbeturinave përmes trajnimeve më të mira të qytetarëve dhe fushatës për ndërgjegjësimin. Një ndryshim i madh ka të bëjë me promovimin dhe përshtatjen e mëtejshme të grumbullimit të mbeturinave në burim. Kjo nuk mund të jetë e vërtetë, në qoftë se ne nuk japim domosdoshmërisht motivimin dhe nxitjen e njerëzve për të filluar riciklimin në shtëpi edhe nëse largohen në fshatra të vegjël, larg qendrave urbane. Në mënyrë që të fillojmë të bëjmë kështu, një shtytje e madhe duhet të jepet në lidhje me një mesazh të fortë të dhënë nga të rinjtë. Brezat e rinj do të marrin drejtimin me trajnimin dhe vetëdijen e duhur për riciklimin në shtëpi. Prandaj, GREENPOINT-MOB synon në ndryshimin e qëndrimit të njerëzve ndaj riciklimit në burim dhe përdorimi i një kontenieri të lëvizshëm me kontenierë të ndryshëm të mbeturinave për çdo lloj të mbeturinave. Konteineri do të mbetet në çdo zonë për ditët e nevojshme së bashku me aktivitetet e trajnimit për ndërgjegjësimin e njerëzve përmes një fushatë efikase informacioni nëpërmjet tregimit të historive.
Risia që sjell projekti GREENPOINT është përfshirja e drejtpërdrejtë e përfituesve në zbatimin e projektit. Kjo do të bëhet përmes trajnimeve të dedikuara të qytetarëve, konkurrencës së zgjuar në përpjekjet e riciklimit mes lagjeve dhe zonave e tjera, seminaret e informacionit, furnizimin me kontejner të nevojshëm për riciklimin e mbeturinave dhe udhëzimet e duhura për praktikat e riciklimit dhe informacionin mbi përfitimet e riciklimit. Synohet që qytetarët e zonës së projektit të informohen për praktikat e riciklimit në shtëpi duke e theksuar në lagjet e përzgjedhura me kujdes, ku GREENPOINT do të vendoset. Në secilën zonë njerëzit do të trajnohen dhe do të informohen për konkursin me titull “Riciklimi në lagje”, ku çdo lagje do të furnizohet me çanta të ngjyrave të ndryshme për të motivuar drejt riciklimin. Përdorimi më i madh i çantave është më mirë për komunitetin lokal. Seminare trajnimi në shkolla do të zhvillohen në periudhat e GREENPOINT-MOB të vendosen në një lagje dhe të fillojnë një zakon: Riciklimi në shtëpi, në kompani dhe zyra. Qëllimi është që të ndikojë drejtpërdrejtë në 20% të popullsisë në secilën zonë përmes aktiviteteve të trajnimit dhe informacionit të dedikuar dhe 80% me metoda indirekte përmes njoftimeve për shtyp të dedikuara, intervistave me kryetarët e komunave dhe projektit përgjegjës për përfitimet e riciklimit. Sipas nivelit të penetrimit të matur në raundin e parë dhe suksesit të masave të ndryshme të promovimit të riciklimit, veprimet do të përsëriten në zona të ndryshme të projektit (lagjet) ose në të njëjtën nëse rezultati nuk është ai i parashikuari.
Objektivi kryesor i GREENPOINT-ΜΟΒ është përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve të riciklueshme (letra, plastika, qelqi, alumini, bateritë, vajrat e përdorura, pajisjet elektrike dhe elektronike, mbeturinat e rënda, rrobat e përdorura, llambat) në zonat e largëta.

PARTNERËT E PROJEKTIT

Menaxhimi i Mbeturinave të Maqedonisë Perëndimore DIADYMA SA (Greqi)
Lead Beneficiary
http://www.diadyma.gr

Bashkia  Prespë (Greqi)
Partner
http://www.prespes.gr

Bashkia Nestorio (Greqi)
Partner
http://www.nestorio.gr

Bashkia Kolonjë (Shqipëri)
Partner
http://www.kolonja.gov.al

Qendra Ballkanike për Bashkëpunim dhe Zhvillim (Shqipëri)
Partner
http://www.bccd.al

Bashkia Gjirokastër (Shqipëri)
Partner
http://bashkiagjirokaster.gov.al

INFORMACION PËR PROJEKTIN

Buxheti:  670.673,98€,
Kohëzgjatja: 24 muaj,
Data e nënshkrimit te kontratës së subvencionimit: 10/07/2018

Font Resize
Contrast